Riiklike üürimajade programm

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord

Paragrahv 5. Toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

(1) Toetuse andmisel on toetatavaks tegevuseks:

1) üürielamu püstitamine või olemasoleva hoone ümberehitamine käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 1 nimetatud eesmärgil või

2) üürielamu püstitamine või olemasoleva hoone ümberehitamine käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 5 nimetatud eesmärgil.

(2) Abikõlblikud kulud on:

1) ehitamise ja ümberehitamise, taotluse esitamise järgsete projekteerimistööde ning omanikujärelevalve kulud;

2) energiatarbimise vähendamiseks tehtavad ehitustööd;

3) korteri sisustamine esmase vajaliku köögimööbli ja sanitaartehnikaga;

4) üürielamu teenindamiseks vajaliku ehitise püstitamise ja tehnosüsteemide rajamise kulud;

5) ümberehitamisele kuuluva ehitise insenertehnilise mõõdistuse kulud;

6) ligipääsetavuse tagamiseks vajalike ehitise osade ja nende paigaldamise kulud;

7) kinnistu haljastamise kulud kuni 10 protsendi ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest.

(3) Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema teostatud kehtivate õigusaktidega kooskõlas. Projekteerimist ja ehitamist teostav isik peab vastama ehitusseadustiku §-des 21–24 sätestatud nõuetele.

(4) Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Abikõlblikke kulusid

tuleb tõendada vastava taotleja tasutud arve maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõttega.

Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.

Täisteksti saab lugeda Riigi Teataja koduleheküljelt https://www.riigiteataja.ee/akt/115072017003

 

Investeeringu majandusliku analüüsi vorm

Projekteerimise lähteulesanne näidis

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamise juhtumipõhise toetuse taotlus

 

Küsi lisainfot

Kõigile päringutele edastatakse personaalne hinnapakkumine

Pakett sisaldab:

  • Uue üürielamu püstitamisel saavutatakse energiatõhususarvu klass A

  • Ümberehitamisel saavutatakse minimaalselt energiatõhususarv klass C

Võta ühendust