Paketid

KredEx SA 40% ehitustoetusega pakett

Maksimaalse KredEx SA 40% ehitustoetusega (Ida-Virumaal 50%) projekteerimispakett sobib kõige paremini Tallinnasse ja Tartusse, kuna nendes linnades on määrusega nõutud rekonstrueerimise miinimum toetusemäär 25%. Samuti on nendes linnades suuremad kortermajad, mis võimaldab teostada sellest tulenevalt ka suuremaid investeeringuid.

Lisaks välispiirete, kütte- ja ventilatsiooni rekonstrueerimisele on võimalik vahetada välja amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustik ning soovikorral korrastada trepikojad.

40% toetuse saamiseks peab korterelamu rekonstrueerimisel täitma järgmised nõuded:

a) saavutama korterelamu rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt energiatõhususarvu klassi C (energiatõhususarv ETA ≤150 kWh/(m2•a));

b) rekonstrueerima korterelamu keskküttesüsteemi vähemalt korteripõhiselt reguleeritavana ja paigaldama radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18-23 kraadi;

c) soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad täies mahus kaalutud keskmise soojusläbivuse tasemega U≤0,22 W/(m2•K);

d) vahetama kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,10 W/(m2•K) ning paigaldama need soojustuse tasapinda või lisasoojustama aknapaled. Soojustuse tasapinda paigaldamise või aknapalede lisasoojustamise tulemusena peab välisseina ja akna liitekoha arvutuslik joonsoojusläbivus olema ≤ 0,05 W/(m•K). Aknad, mille vahetamata jätmine ei mõjuta hoone energiakulu, võib jätta vahetamata;

e) soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse (soojusläbivuse tase U ≤ 0,12 W/(m2•K);

f) paigaldama korterelamusse soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume või soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis tagab võrdväärse sisekliima ja on varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu värske õhu radiaatorid;

g) korterelamu rekonstrueerimisel tagama ventilatsiooni vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele või peab tagama kõikide järgmiste nõuete täitmise:

1) korterites pidev ventilatsioon õhuvahetuskordsusega vähemalt 0,5 1/h;

2) ilma elektrilise eelküttekalorifeerita ventilatsiooniseadmed;

3) sissepuhke välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25 dB(A);

4) väljatõmbe õhuvooluhulgad 1-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s, 2-toaliste korterite pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, 3- ja enamatoaliste korterite WC-s vähemalt 10 l/s , pesuruumis 15 l/s ja köögis 8 l/s;

5) juhul, kui ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, ehitamisel või mõõdistamisel selgub, et mõne ruumi väljatõmbe õhuvooluhulka ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel täita (näiteks puudub korteril vajalik arv ventilatsioonišahte, olemasoleva ventilatsioonišahti ristlõike pindala ei ole piisav), siis loetakse käesoleva lõike punktides 3 ja 4 toodud õhuvooluhulkade nõue täidetuks kogu korteri õhuvahetuskordsuse 0,5 1/h saavutamisega.

Küsi lisainfot

Kõigile päringutele edastatakse personaalne hinnapakkumine

Pakett sisaldab:

 • Välispiirete rekonstrueerimise põhiprojekt

  Seletuskiri, vaated, plaanid, sõlmed, avatäidete spetsifikatsioon

 • Kütte- ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise põhiprojekt

  Seletuskiri, vaated, plaanid, spetsifikatsioonid

 • Arvutusliku energiamärgise koostamine

 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise põhiprojekt

  Seletuskiri, vaated, plaanid, spetsifikatsioonid


Riiklike üürimajade programm

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord

Paragrahv 5. Toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

(1) Toetuse andmisel on toetatavaks tegevuseks:

1) üürielamu püstitamine või olemasoleva hoone ümberehitamine käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 1 nimetatud eesmärgil või

2) üürielamu püstitamine või olemasoleva hoone ümberehitamine käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 5 nimetatud eesmärgil.

(2) Abikõlblikud kulud on:

1) ehitamise ja ümberehitamise, taotluse esitamise järgsete projekteerimistööde ning omanikujärelevalve kulud;

2) energiatarbimise vähendamiseks tehtavad ehitustööd;

3) korteri sisustamine esmase vajaliku köögimööbli ja sanitaartehnikaga;

4) üürielamu teenindamiseks vajaliku ehitise püstitamise ja tehnosüsteemide rajamise kulud;

5) ümberehitamisele kuuluva ehitise insenertehnilise mõõdistuse kulud;

6) ligipääsetavuse tagamiseks vajalike ehitise osade ja nende paigaldamise kulud;

7) kinnistu haljastamise kulud kuni 10 protsendi ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest.

(3) Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema teostatud kehtivate õigusaktidega kooskõlas. Projekteerimist ja ehitamist teostav isik peab vastama ehitusseadustiku §-des 21–24 sätestatud nõuetele.

(4) Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Abikõlblikke kulusid

tuleb tõendada vastava taotleja tasutud arve maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõttega.

Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.

Täisteksti saab lugeda Riigi Teataja koduleheküljelt https://www.riigiteataja.ee/akt/115072017003

 

Investeeringu majandusliku analüüsi vorm

Projekteerimise lähteulesanne näidis

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamise juhtumipõhise toetuse taotlus

 

Küsi lisainfot

Kõigile päringutele edastatakse personaalne hinnapakkumine

Pakett sisaldab:

 • Uue üürielamu püstitamisel saavutatakse energiatõhususarvu klass A

 • Ümberehitamisel saavutatakse minimaalselt energiatõhususarv klass C


KredEx SA ehitustoetuseta pakett

Kortermaju on võimalik rekonstrueerida ka nn. säästupaketina kaastes finatseerimiseks ühistu kogutud vahendeid ning pangalaenu. Selle projekteerimispaketi puhul on mõttekas soojustada kõik välispiirded, vahetada avatäited, paigaldada värskeõhuklapid ventilatsiooni tagamiseks ning rekonstrueerida küttesüsteem. Eesti Soojustusprojekt OÜ soovitab esmalt mõelda maksimaalse KredEx SA 40% ehitustoetusega projekteerimispaketi peale ning teise valikuna ilma ehitustoetuseta projekteerimispaketile.

NB! KredEx SA ehitustoetuseta pakett ei võimalda taotleda projekteerimisele 50% toetust. SA 40% ja 25% ehitustoetusega projekteerimispaketid võimaldavad taotleda projekteermistoetust 50% mahus peale kortermaja rekonstrueerimise lõppemist.

Täpsemalt saab lugeda Kredexi kodulehelt

Korterelamu rekonstrueerimise projekt peab täitma järgmised nõuded:

a)    saavutama korterelamu rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt energiatõhususarvu klassi E (energiatõhususarv ETA ≤220 kWh/(m2•a));

b) saavutama korterelamu rekonstrueerimisega vähemalt 20%-lise arvutusliku energiasäästu soojusenergia tarbimiselt;

Küsi lisainfot

Kõigile päringutele edastatakse personaalne hinnapakkumine

Pakett sisaldab:

 • Välispiirete rekonstrueerimise põhiprojekt

  Seletuskiri, vaated, plaanid, sõlmed, avatäidete spetsifikatsioon

 • Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise põhiprojekt

  Seletuskiri, vaated, plaanid, spetsifikatsioonid


Võta ühendust